Algemene voorwaarden & Privacy

Algemene Voorwaarden SchrijfBeweging

SchrijfBeweging wordt gerund door Nicoline van der Eyden-Welsch. SchrijfBeweging verzorgt workshops en geeft 1 op 1 schrijfbegeleiding. SchrijfBeweging wil kwaliteit leveren. Wij zullen ons houden aan de eisen van zorgvuldigheid, redelijkheid en betrouwbaarheid. In het onderstaande concretiseren wij deze beginselen in algemene voorwaarden die op alle activiteiten van toepassing zijn. Heeft u een vraag? Stuur die dan naar: vandereyden@quicknet.nl

Toepasbaarheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SchrijfBeweging en een deelnemer of opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inschrijving en betaling

Inschrijvingen voor activiteiten van SchrijfBeweging gaan via e-mail. Per e-mail ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Betaling vindt plaats per bank o.v.v. het factuurnummer, workshop en datum. Na inschrijving gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden.  De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Na ontvangst van uw betaling is de inschrijving definitief.

Annulering door deelnemer of opdrachtgever

De deelnemer of opdrachtgever heeft het recht deelname te annuleren. Annulering kan door het kenbaar maken via een e-mail.

Na inschrijving geldt er een bedenktijd van 2 weken. U kunt uw inschrijving in deze 2 weken kosteloos annuleren.

Als u uw deelname annuleert tot 3 weken vóór aanvang van de eerste workshop of schrijfsessie, zijn administratiekosten van €15 verschuldigd. Er zijn mogelijkheden om, in overleg, deze kosten te gebruiken voor deelname aan een andere workshop of cursus.

Als u uw deelname annuleert vanaf 3 weken tot 1 week vóór aanvang van de eerste bijeenkomst, is de helft van het deelnamebedrag verschuldigd. Er zijn mogelijkheden om, in overleg, dit deelnamebedrag te gebruiken voor deelname aan een andere workshop of cursus.

Als u uw deelname annuleert binnen één week voor aanvang én bij onderbreking van het programma is het volledige bedrag verschuldigd. Er zijn mogelijkheden om, in overleg, dit deelnamebedrag te gebruiken voor deelname aan een andere workshop of cursus.

Annulering door SchrijfBeweging

SchrijfBeweging behoudt zich het recht voor om een programma te wijzigen en bij onvoldoende aanmeldingen het programma te annuleren.
Bij annulering door SchrijfBeweging krijgt u uw geld volledig terug.

Tarieven

SchrijfBeweging stelt de tarieven van alle activiteiten vast. Zij heeft het recht deze te allen tijden te wijzigen. Over wijzigingen van deze aard wordt via e-mail en de website gecommuniceerd.

Aansprakelijkheid

De organisatie en uitvoering van programma’s geschieden naar beste vermogen van SchrijfBeweging. Wij kunnen echter niet instaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Wij aanvaarden uit dien hoofde geen enkele aansprakelijkheid.

Deelname aan de programma’s is voor eigen risico van de deelnemer en SchrijfBeweging aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor tijdens het programma ontstaan verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever, alsmede voor tijdens het programma opgelopen persoonlijk letsel van de deelnemer.

Bij lichamelijke en/of psychische klachten dient u uw huisarts te raadplegen.

SchrijfBeweging is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.

Klachten

SchrijfBeweging zet zich volledig in om haar activiteiten naar tevredenheid aan te bieden. Mocht er desondanks toch iets misgaan of heeft u een klacht, meldt dat dan per omgaande (schriftelijk, per email of telefonisch). Wij doen er alles aan om zo spoedig mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen.


Privacyverklaring SchrijfBeweging

SchrijfBeweging is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Adres en contactgegevens:

PC Hooftstraat 2, 1901HZ Castricum

E-mail: vandereyden@quicknet.nl

URL: www.schrijfbeweging.org

De functionaris voor gegevensbescherming is:

Naam: Nicoline van der Eyden-Welsch

E-mail: vandereyden@quicknet.nl

Tel.: 0618132770

Persoonsgegevens die wij verwerken

SchrijfBeweging verwerkt persoonsgegevens. Je gegevens worden gebruikt voor het beheer van nieuwsbrief, het verzenden van producten en het verzorgen van je deelname aan workshops of schrijfsessies etc. De gegevens worden geregistreerd ten behoeve van:

• registratie van de nieuwsbrieven, online workshops en andere schrijftips

• verzending van producten uit de webshop

• facturatie en afhandeling van betaling

• contact over aanbiedingen

• nieuwsbrieven en enquêtes, marketingdoeleinden

Persoonsgegevens verwerken

SchrijfBeweging verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling;

– Verzenden van onze nieuwsbrief of flyer;

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

– Om goederen en diensten bij je af te leveren;

Ik geef gegevens aan Mailchimp met als doel het versturen van een nieuwsbrief. En met Google deel ik gegevens om inzicht te krijgen in de bezoekers van mijn site. Ik bepaal dan het doel en het middel. Mailchimp verwerkt voor mij de gegevens om een of meerdere nieuwsbrieven te kunnen versturen en te zien wat ontvangers ermee doen. Google verwerkt ze in rapporten over sitebezoek en gedrag.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vandereyden@quicknet.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Persoonsgegevens bewaren

SchrijfBeweging bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We zullen je persoonsgegevens bewaren zo lang dat redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. Je gegevens kunnen worden gebruikt voor marketing-doeleinden. Als dit niet je bedoeling is, kun je dit altijd aangeven. Indien wetgeving ons verplicht gegevens langer dan 5 jaar te behouden (financiële administratie) dan zullen we dit opvolgen

Delen van persoonsgegevens

SchrijfBeweging verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SchrijfBeweging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar vandereyden@quicknet.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. SchrijfBeweging zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. SchrijfBeweging wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

SchrijfBeweging neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via vandereyden@quicknet.nl